Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KILLON

KILLON is gevestigd te Banstraat 22 Huis 1071 JZ Amsterdam!

1. Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten en goederen van KILLON. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van KILLON. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.

1.2

Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KILLON behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KILLON erkend.

1.4

KILLON garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5

KILLON is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Levering

2.1

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2

Levering vindt plaats na betaling van het product. Dus nadat de betaling op de rekening van KILLON is bijgeschreven.

2.3

In het kader van de regels van de koop op afstand zal KILLON bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.4

Aan de leveringsplicht van KILLON zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KILLON geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3

De prijzen op de site voor consumenten zijn in Euro's en inclusief BTW.

3.4

De prijzen op de site voor bedrijven zijn in Euro’s en exclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1

Indien er sprake is van een aankoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint één dag na ontvangst van het product door afnemer. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan KILLON heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij KILLON. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt KILLON er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien afnemer  van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door KILLON verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.2

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

A. diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

B. goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

C. goederen die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

D. voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

E. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken

F. de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer

5.1

Indien je een bestelling plaatst bij KILLON, dan worden jouw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KILLON. KILLON houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy: http://killonbeauty.com/privacyverklaring

5.2

KILLON respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

5.3

KILLON behoudt zich het recht voor om de aan KILLON verstrekte gegevens te gebruiken voor een mailinglijst. 

6. Garantie en conformiteit

6.1

KILLON staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2

Een door KILLON, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van KILLON jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan KILLON) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan KILLON.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan KILLON schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4

Indien klachten van de afnemer door KILLON gegrond worden bevonden, zal KILLON naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van KILLON en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van KILLON) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van KILLON gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van KILLON voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5

KILLON is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel.

6.6

Deze garantie geldt niet indien:

A. zolang de afnemer jegens KILLON in gebreke is;

B. de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van KILLON en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt KILLON zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3

Mondelinge toezeggingen verbinden KILLON slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4

Aanbiedingen van KILLON gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5

KILLON kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1

Een overeenkomst tussen KILLON en een klant komt tot stand nadat een bestellingopdracht door KILLON is ontvangen en op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2

KILLON behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van KILLON gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1

KILLON is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KILLON alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3

KILLON behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KILLON gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4

Indien KILLON bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1

KILLON is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1

Eigendom van alle door KILLON aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij KILLON zolang de afnemer de vorderingen van KILLON uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van KILLON wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2

De door KILLON geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KILLON of een door KILLON aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KILLON haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht KILLON zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan KILLON.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KILLON en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij KILLON er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

13.3

Indien en voor zover één of meer van de bepalingen (of delen daarvan) van deze algemene voorwaarden nietig en/of niet rechtsgeldig mochten blijken, dan wel KILLON en afnemer niet zouden binden, dan blijven de overige bepalingen (of delen daarvan) van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. KILLON en afnemer zijn alsdan gehouden de niet rechtsgeldige en/of niet-werkzame bepalingen te vervangen door en/of aan te vullen met andere bepalingen, die de bedoeling van KILLON en afnemer onder de oorspronkelijke overeenkomst  zo dicht mogelijk benaderen.

 

KILLON Pure Russian en Indian Hair

Voor de Hair Weave en de Tape Extension gebruikt KILLON het pure slavic hair, dus het beste van het allerbeste. Russisch Haar is simpelweg het meest magnifieke, kostbaarste en ook zeldzaamste haarsoort voor Hair Extensions ter wereld. De Hair Jewel en Clipin Extension zijn van hoogwaardige kwaliteit en gemaakt van 100% Indiaas haar. Ze zijn te verkrijgen in verschillende structuren, lengtes en kleuren.

Contact

KILLON
Banstraat 22 Huis
1071 JZ Amsterdam
+31 (0)20 20 44 530
info@killonbeauty.com